เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.452
วันที่: 14 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตรวจสอบอัญมณีแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไป
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56, มาตรา 77/1(5)(10)
ข้อหารือ: สถาบันฯ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2541 ให้เป็นองค์กรอิสระ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน การบริหารงานไม่ผูกพันกับกฎระเบียบของราชการ
และรัฐวิสาหกิจ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการในขั้นต้น
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ เพื่อให้บริการตรวจสอบอัญมณีแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและบุคคล
ทั่วไป จัดทำรายงาน ออกใบรับรองผลและประเมินคุณภาพอัญมณี เป็น ศูนย์รวมข่าวสารด้านการวิจัย
การตลาด และให้บริการสารสนเทศ รวมถึงเป็นศูนย์อบรมอัญมณีศาสตร์ ให้แก่ผู้ประกอบการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ และผู้สนใจทั่วไป สถาบันฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งเป็นองค์กรมหาชน ยังไม่มี
สภาพเป็นนิติบุคคล จึงหารือเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสถาบันฯ เปิดทำ
การตรวจสอบอัญมณี ออกใบรับรองคุณภาพ และจัดฝึกอบรมอัญมณีศาสตร์
แนววินิจฉัย: สถาบันฯ มีภาระภาษีดังนี้
1. ภาษีเงินได้สถาบันฯ ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล การดำเนินงานเข้าลักษณะเป็น
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 วรรคสอง แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากการให้บริการตรวจสอบอัญมณี ออกใบรับรอง
คุณภาพ และจัดฝึกอบรมอัญมณีศาสตร์ มายื่นแบบแสดงรายการภาษีปีละ 2 ครั้ง โดยยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนั้น และยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี
(ภ.ง.ด.90) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 และมาตรา 56 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มสถาบันฯ ให้บริการตรวจสอบอัญมณี ออกใบรับรองคุณภาพ และจัดฝึกอบรม
อัญมณีศาสตร์ แก่ผู้ประกอบกิจการ ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป ถือเป็นการ “บริการ” ตามมาตรา
77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร สถาบันฯ ในฐานะผู้ให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ จึงเป็น
ผู้ประกอบการตามมาตรา 77/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้
1. กรณีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี สถาบันฯ ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4 แห่ง
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดมูลค่าของฐานภาษีของ
กิจการขนาดย่อม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 354) พ.ศ. 2542
2. กรณีมูลค่าของฐานภาษีเกินกว่า 1,200,000 บาท ต่อปี สถาบันฯ ต้องจดทะเบียน
และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ทั้งนี้ ตามมาตรา 80
และมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29795

 


 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020