เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.587
วันที่: 18 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 69 ทวิ, มาตรา 85/3
ข้อหารือ: สำนักงานประกันสังคมมีความประสงค์จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้ามาศึกษาโครงสร้างองค์กรการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม
นโยบายการลงทุน และการวางระบบการควบคุมที่เหมาะสม โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ๆ
ตามการส่งมอบงาน สำนักงานฯ หารือว่า นอกจากภาษีเงินได้ที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15
แล้ว จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่ และมีขั้นตอนการเสียภาษีอย่างไร
แนววินิจฉัย: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศสิงคโปร์ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานใน
ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ศึกษาโครงสร้างองค์กรการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม
นโยบายการลงทุน และการวางระบบการควบคุมที่เหมาะสม ได้รับค่าจ้างซึ่งกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ
ตามการส่งมอบงาน ค่าตอบแทนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่ง
อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ หากบริษัทฯ
ประกอบกิจการโดยผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ตามข้อ 5 แห่งอนุสัญญาฯ ดังกล่าว เมื่อ
สำนักงานฯ จ่ายเงินให้กับบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย สำนักงานฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายนำส่งในอัตรา
ร้อยละ 1.0 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการนอกราชอาณาจักรได้เข้ามาให้บริการ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่สำนักงานฯในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 85/3 แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อสำนักงานฯ ได้ชำระราคา
ค่าบริการให้แก่บริษัทฯ สำนักงานฯ มีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสีย ตาม
มาตรา 83/6 (1) แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมกับการยื่นแบบ ภ.พ.36 ภายใน 7 วัน นับแต่วัน
สิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
เลขตู้: 63/29809

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020