เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.591
วันที่: 18 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเขียนหนังสือหรือบทความ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(3), มาตรา 42 ตรี
ข้อหารือ: เงินได้จากการเขียนหนังสือ บทความหรือคอลัมน์ส่งให้นิตยสาร โดยมิได้มีฐานะเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างแต่อย่างใด ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 หรือไม่
แนววินิจฉัย: ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเขียนหนังสือหรือบทความ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว โดย ผู้เขียน
มิได้มีฐานะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของผู้ว่าจ้าง และมิได้ขายสิทธิในงานเขียนให้แก่ผู้ว่าจ้าง เข้าลักษณะ
เป็นค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร มีสิทธิหักค่าใช้จ่าย
เป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 40 แต่ต้องไม่เกิน 60,000 บาท ตามมาตรา 42 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร และผู้มีเงินได้ไม่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แต่อย่างใด
เลขตู้: 63/29813

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020