เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.593
วันที่: 18 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าระวางที่เรียกเก็บในประเทศ สำหรับการขนของจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยของผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 67(2)
ข้อหารือ: บริษัท A. จำกัด กระทำการแทนโดยบริษัท B. จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีน
ประกอบกิจการให้บริการรับขนส่งคนโดยสารและสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 โดยบริษัท B. ประกอบกิจการประเภทนายหน้าตัวแทน
การขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้หารือว่า บริษัทฯ ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
รายได้ที่ได้รับชำระในประเทศจากการขนของจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย (ขาเข้า) ใน
อัตราร้อยละ 3.0 ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์ที่เรียกเก็บก่อนหักรายจ่ายใด ๆ หรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัท A. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการขนส่งผ่าน
ประเทศต่าง ๆ ไม่ต้องนำรายรายได้ที่ได้รับชำระในประเทศจากการขนของจากต่างประเทศเข้ามาใน
ประเทศไทยมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 67(2) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 63/29815

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020