เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.594
วันที่: 18 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ OREGO-STIM
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ง)(จ), มาตรา 81(2)(ก)
ข้อหารือ: บริษัท A. จำกัด มีความประสงค์นำเข้าสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ OREGO-STIM ซึ่งเป็นสาร
กระตุ้นการกินอาหารของสัตว์ทำให้สัตว์เจริญอาหาร มีทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ เหมาะสำหรับไก่ สุกร ลูก
วัว และลูกแกะ สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ดังกล่าวผลิตจากดอกและใบของต้น OREGANUM VULGARE โดย
ผ่านกระบวนการทำให้แห้งและป่นให้เป็นผง เพื่อนำมาผสมในอาหารสัตว์ เช่นเดียวกับการผสมยาสัตว์
ชนิดผงใช้ผสมอาหารสัตว์ในขนาด 250 - 500 กรัม ต่ออาหารสัตว์ 1,000 กิโลกรัม ส่วนชนิดน้ำใช้
ผสมอาหารสัตว์โดยการพ่นขณะผสมหรือละลายน้ำกิน ปัจจุบันกรมปศุสัตว์มิได้จัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็น
อาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
แนววินิจฉัย: สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ OREGO-STIM เป็นสารกระตุ้นการกินอาหารของสัตว์ทำให้สัตว์
เจริญอาหารมากขึ้น ซึ่งกรมปศุสัตว์มิได้จัดให้เป็นอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พ.ศ. 2525 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(ง) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และไม่เข้าลักษณะเป็นยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย
หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร การนำเข้าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29816

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020