เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.595
วันที่: 18 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการใช้เกณฑ์เงินสดในการคำนวณรายรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/8
ข้อหารือ: บริษัทฯ ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมี บริษัท A จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ประกอบกิจการ
ผลิตเครื่องยนต์ และในปี 2537 ให้บริษัท B จำกัด บริษัท C จำกัด และบริษัท D จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
คู่ค้าของกลุ่ม A. ทดรองเงินจากบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเครื่องยนต์
และอะไหล่รถเพื่อจำหน่ายให้กลุ่ม A รายรับจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าว บริษัทฯ ได้เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำนวณรายได้โดยใช้เกณฑ์สิทธิ กล่าวคือ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้รับแต่ตั้งบัญชี
ค้างรับไว้ บริษัทฯ ได้นำมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ตามมาตรา 65 วรรคสอง
แห่งประมวลรัษฎากรและบริษัทฯ ได้เลือกใช้เกณฑ์เงินสดในการคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
กล่าวคือ นำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อได้รับชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามมาตรา 91/8 วรรคสอง แห่ง
ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ หารือเกี่ยวกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.75/2541 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิใน
การคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ดังนี้
1. บริษัทฯ มิใช่กิจการธนาคาร กิจการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ และธุรกิจประกันชีวิต เมื่อบริษัทฯ ได้เลือกใช้เกณฑ์เงินสดในการคำนวณรายรับเพื่อ
เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ บริษัทฯ อยู่ในหลักเกณฑ์ใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
สำหรับรายรับส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับ (แต่ลงบัญชีค้างรับไว้) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.
75/2541 ฯ หรือไม่
2. คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.75/2541 ฯ ไม่ใช่บทบังคับให้บริษัทฯ ต้องใช้เกณฑ์สิทธิใน
การคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับ (แต่ลงบัญชีค้าง
รับไว้) ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้เลือกใช้เกณฑ์เงินสดในการคำนวณรายรับต้องปฏิบัติตลอดไป เว้นแต่จะได้
รับอนุมัติจากอธิบดีให้เปลี่ยนแปลง ตามมาตรา 91/8 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ได้เลือกใช้เกณฑ์เงินสดในการคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนั้น บริษัทฯ
ต้องนำรายรับจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามเกณฑ์เงินสด และให้ถือปฏิบัติเป็น
อย่างเดียวกันตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีให้เปลี่ยนแปลงได้ตามมาตรา 91/8 วรรคสอง
แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทฯ มิใช่ผู้ประกอบกิจการธนาคารกิจการธุรกิจเงินทุน ฯลฯ จึงไม่เข้า
หลักเกณฑ์การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ป.75/2541 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ลงวันที่ 26
สิงหาคม พ.ศ. 2541
เลขตู้: 63/29817

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020