เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.ก.703
วันที่: 20 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าพืชผลทางการเกษตร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(2)(ก)
ข้อหารือ: ห้างฯ เป็นผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าไม้แปรรูป ไม้ท่อนซุง และของป่าจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงขอทราบว่า การที่ห้างฯ นำเข้าสินค้าที่ได้จากการเกษตรหรือ
ได้จากป่า เช่น หน่อไม้ ผักหวาน เปลือกบง น้ำมันยางที่ยังไม่ได้แปรสภาพ ชันก้อน ยางสน ลูกเร่ว
ลูกหยี สมุนไพร และอื่น ๆ จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีนำเข้าพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น หน่อไม้ ผักหวาน เปลือกบง น้ำมันยางที่ยังไม่
ได้แปรสภาพ ฯลฯ หากสินค้าดังกล่าวอยู่ในสภาพสด หรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราว
ในระหว่างขนส่งด้วยการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือด้วยการจัดทำหรือปรุงแต่งโดยวิธีการอื่นหรือรักษา
สภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่งด้วยวิธีการแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ทำให้แห้ง บด ทำให้
เป็นชิ้นหรือด้วยวิธีอื่น ผู้นำเข้าจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(2)(ก)แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29835

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020