เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.1004
วันที่: 27 กันยายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41(1)(ซ)
ข้อหารือ: 1. นาย ก. ได้ซื้อที่ดินโดยจดจำนองไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2519 พร้อมทั้งสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าว และเข้าอยู่อาศัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2519
2. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2522 นาย ก. และนาง ข. ภรรยาได้นำที่ดินพร้อมอาคาร
ดังกล่าวจดจำนองกับการไฟฟ้านครหลวง โดยการกู้สวัสดิการของการไฟฟ้านครหลวง และนาย ก.แจ้ง
ว่า มิได้ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิหักลดหย่อนตามกฎหมาย และได้มี
การไถ่ถอนจำนอง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2532
3. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539 นาย ก. และนาง ข. ได้นำที่ดินพร้อมอาคารแปลง
ดังกล่าวจำนองกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อขอกู้สวัสดิการที่ธนาคารได้ร่วมกับ
การไฟฟ้านครหลวงในการจัดสวัสดิการให้พนักงาน โดยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่ใช่การกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน
อยู่อาศัย
4. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2540 ได้จดจำนองเพิ่มวงเงินกู้กับธนาคารเพื่อสร้างอาคารใช้
อยู่อาศัยโดยการรื้อถอนบ้านหลังเดิมและปลูกใหม่ใช้ทะเบียนบ้านเลขที่เดิม ทั้งนี้ ได้แนบสำเนาใบอนุญาต
การก่อสร้างเป็นหลักฐาน
แนววินิจฉัย: การที่ผู้มีเงินได้ฯ ไปจดจำนองเพิ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินสร้างบ้านใช้อยู่อาศัยบนที่ดิน
ของตนเอง โดยรื้อถอนบ้านเดิมที่ทรุดโทรมมากและการขออนุญาตปลูกสร้างบ้านได้ขอใช้เลขที่บ้านหลัง
เดิมนั้น ผู้ขอคืนมีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเฉพาะส่วนที่กู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อปลูกสร้างบ้านจากธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(1)
(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29847

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020