เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.1323
วันที่: 5 ตุลาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 71(1), มาตรา 76 ทวิ
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนของบริษัทสายเดินเรือต่างประเทศบริษัทฯ ได้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ท่าเทียบเรือให้กับเจ้าของท่าเทียบเรือเอกชนแทนบริษัทสายการเดินเรือ
ต่างประเทศ ต่อมาเจ้าของท่าเทียบเรือจ่ายส่วนลดคืนมาให้กับบริษัทสายการเดินเรือต่างประเทศ ซึ่ง
บริษัทฯ ทำการรับแทนบริษัทสายการเดินเรือต่างประเทศมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากบริษัท
สายการเดินเรือต่างประเทศไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
ได้ จึงขออนุมัติกรมสรรพากรขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายได้ส่วนลดรับดังกล่าวในอัตราร้อยละ 5
ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ แทนบริษัทสายการเดินเรือต่างประเทศ
แนววินิจฉัย: อนุมัติให้บริษัทสายการเดินเรือต่างประเทศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับเงินได้ส่วนลดรับ ตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ
มีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนบริษัทสายการเดินเรือ
ต่างประเทศ ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดใน
หรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป
เลขตู้: 63/29880

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020