เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.1325
วันที่: 5 ตุลาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ทวิ (5)
ข้อหารือ: ลูกค้าของบริษัทฯ คือ บริษัท A เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ ได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลาแปด
ปีนับแต่เดือนพฤษภาคม 2541 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการส่งเสริมการลงทุน ในระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2540 บริษัท A ได้กู้ยืมเงิน จำนวนเงิน 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก
ธนาคารในประเทศเพื่อใช้ซื้อเครื่องจักรมาผลิตสินค้าตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว บริษัท A
ต้องผ่อนชำระคืนเงินกู้ปีละ 2 ครั้งในเดือนมีนาคมและกันยายนของแต่ละปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.
2547 รวม 10 งวด
บริษัท A มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540
มีผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินกู้ที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท ตามมาตรา 65 ทวิ
(5) วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจำนวนเงิน 260 ล้านบาท และได้ใช้สิทธิเลือกหักผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวตามส่วนแห่งมูลค่าเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระคืนในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ.2547 ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.72/2540
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเนื่องจาก
การปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวจะ
ทยอยหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในระหว่างเวลาที่ได้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2541
ถึงพฤษภาคม 2549
จึงขอหารือว่าผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ทยอยตัดจ่ายตามข้อ 2(1) ของ
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.72/2540 ฯ ระหว่างปี พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ. 2547 ถือเป็นรายจ่ายที่จะ
ต้องนำไปหักจากรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการคำนวณกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีการเลือกคำนวณหักผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามส่วนแห่งมูลค่าทรัพย์สินหรือ
หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกดังกล่าวเป็นต้นไปตามข้อ
2(1) แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.72/2540 ฯ บริษัท A ต้องจ่ายชำระหนี้เป็นงวด ๆ และมีการ
จ่ายชำระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดลงในหรือหลังวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ด้วย กรณีตาม
ข้อเท็จจริงบริษัท A เริ่มชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2543 เป็นต้นไป จึงไม่มีสิทธิ
เฉลี่ยรายจ่ายผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามข้อ 2(1) แห่งคำสั่งกรมสรรพากรดังกล่าวได้แต่
อย่างใด
2. กรณีตามข้อเท็จจริงข้างต้นรายจ่ายที่เกิดจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนใน
รอบระยะเวลาบัญชีของปี 2540 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่บริษัท A เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ถือเป็นรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถึงแม้บริษัท A
มีสิทธิเลือกนำผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มมีรายได้จาก
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.72/2540 ฯ ก็ตาม รายจ่าย
ดังกล่าวจึงถือเป็นรายจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เลขตู้: 63/29885

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020