เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.1474
วันที่: 11 ตุลาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำนวนปีถือครองห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50(5)
ข้อหารือ: การโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดจาก ก. กับพวกซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในห้องชุดนั้นไปให้กับบุคคล
เพียงคนเดียวในกลุ่มของ ก. ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในห้องชุดนั้น ถือเป็นการขายต้องเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น เนื่องจาก ก. กับพวกได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ใน
ห้องชุดดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินแล้ว แต่ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
เจ้าพนักงานที่ดินได้คำนวณจำนวนปีที่ถือครองโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่ง ก.
กับพวกเห็นว่า ควรเริ่มนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนอาคารชุด จึงหารือว่า การนับจำนวนปีที่ถือครองห้องชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ ควรเริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด
แนววินิจฉัย: กรณี ก. กับพวกได้ร่วมกันยื่นขอจดทะเบียนโอนห้องชุดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่าง ก.
กับพวกไปให้กับบุคคลเพียงคนเดียวในกลุ่มของ ก. ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในห้องชุดนั้น ในการคำนวณ
จำนวนปีที่ถือครองในการหักภาษีตามมาตรา 50(5) แห่งประมวลรัษฎากร “จำนวนปีที่ถือครอง”
หมายถึงจำนวนปีนับตั้งแต่ปีที่ได้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในห้องชุดนั้น
เลขตู้: 63/29888

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020