เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.1366
วันที่: 6 ตุลาคม 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอให้ผู้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิทั่วประเทศที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศกำหนดรายชื่อให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลมีสิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(7)
ข้อหารือ: มูลนิธิฯ ได้ยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี กรณีมูลนิธิฯ ขอให้ผู้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิทั่วประเทศที่
กระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศกำหนดรายชื่อให้เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลมีสิทธินำเงิน
บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกมูลนิธิ
แนววินิจฉัย: การประกาศกำหนดให้มูลนิธิทั่วประเทศทั้งที่เข้าหรือไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของ
ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศ
กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 12
ตุลาคม พ.ศ.2535 ที่ส่งมาพร้อมนี้ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล เพื่อให้ผู้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ
ดังกล่าว มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
กันทุกมูลนิธิ ตามข้อเสนอของมูลนิธิฯ ไม่อาจกระทำได้เพราะเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ
มาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้กำหนดหลักการผ่อนผันทางภาษีอากรไว้เฉพาะเงินที่บริจาค
เพื่อการกุศลสาธารณะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง และยังทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่
มูลนิธิอื่น ๆ ที่เข้าหลักเกณฑ์และได้รับการประกาศ อันจะก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารภาษีอากร รวมทั้ง
มีผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีอากรของรัฐ
เลขตู้: 63/29933

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020