เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7022
วันที่: 9 ตุลาคม 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
ข้อหารือ: องค์การฯ ได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 4479 กรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านพักอาศัย เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2543 โดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได้เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายที่ดินพร้อม
บ้านพักเป็นเงิน 330,300 บาท องค์การฯ เห็นว่าเป็นการขายที่ดินพร้อมบ้านพักที่นาย ส. พนักงานของ
องค์การฯ ใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 2518 ดังนั้น การขายที่ดินจึงน่าจะได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตามมาตรา 4(6)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541
แนววินิจฉัย: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 ได้ขายที่ดินพร้อมบ้านพักที่มีไว้ในการประกอบกิจการ เข้า
ลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 จึงมีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
เลขตู้: 63/29967

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020