เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7025
วันที่: 23 พฤศจิกายน 2543
เรื่อง: การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของลูกจ้าง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 10
ข้อหารือ: สำนักงานสรรพากรจังหวัดได้หารือกรณีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอให้
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกจ้างบริษัท ก. จำกัด และโรงแรม ข.เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการประกอบการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์ของลูกจ้างผู้ร้องทุกข์และหรือดำเนินคดีกับนายจ้างโดย
สำนักงานสรรพากรจังหวัดฯ และสำนักงานสรรพากรภาคมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
สามารถทำได้เพราะมีบทบัญญัติมาตรา 139(2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้
อำนาจกระทำได้ ไม่ขัดต่อมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
แนววินิจฉัย: ตามบทบัญญัติมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากรห้ามมิให้เจ้าพนักงานโดยหน้าที่ ราชการตาม
ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร เปิดเผยกิจการของผู้เสียภาษีอากร หรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใด
เว้นแต่จะมีอำนาจที่จะกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีตามข้อเท็จจริงสำนักงาน สวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 139(2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ซึ่งให้อำนาจพนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งสิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา และ
การขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกจ้างจึงเป็นการขอทราบข้อมูลที่มีอำนาจกระทำได้
ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จึงไม่เป็นการขัดต่อ
บทบัญญัติตามมาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/29970

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020