เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/7173
วันที่: 29 พฤศจิกายน 2543
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/1(4)
ข้อหารือ: กรมที่ดินมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อกรมสรรพากรตามมาตรา 91/10 วรรคห้า
แห่งประมวลรัษฎากร จึงหารือว่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างที่ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย: การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมมาเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด
เป็นกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตกเป็นของกองทุนฯ โดยผลของกฎหมายตามมาตรา 31 และมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ไม่ถือ
เป็นการขายตามมาตรา 91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่
อย่างใด
เลขตู้: 63/29978

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020