เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/27959
วันที่: 29 พฤศจิกายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538
ข้อหารือ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งสถาบันขึ้นใหม่จำนวน 3 สถาบัน ดัง
ต่อไปนี้
1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอ เอส โอ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริการอุตสาหกรรม ให้ได้รับการ
รับรองและเพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมประเทศอื่น ๆ
หน้าที่หลักประการหนึ่งคือ พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก
หน้าที่หลักประการหนึ่งคือ งานบริการวิชาการ โดยการจัดตั้งศูนย์วิชาการ เพื่อทำ
การฝึกอบรม สัมมนา ให้คำปรึกษาแนะนำ ร่วมงานวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
3. สถาบันยานยนต์
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรม ยานยนต์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก และเพื่อ
ให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก
หน้าที่หลักประการหนึ่งคือ ให้บริการข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ ให้คำแนะนำปรึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมและสัมมนาวิชาการในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เป็นที่ยอมรับของสากล
จึงหารือว่า สถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ ทั้ง 3 สถาบันดังกล่าว ถือเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่
ทางราชการจัดตั้งขึ้น ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 หรือไม่
แนววินิจฉัย: สถาบันทั้ง 3 สถาบันดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น
ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538
เลขตู้: 63/29985

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020