เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม.02)/1674
วันที่: 3 พฤศจิกายน 2543
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จำหน่ายนมสด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50(4), มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ: สถาบันฯ เป็นสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝึกนักศึกษาโดยการให้รีดนมวัว แล้ว
นำมาผ่านการพาสเจอร์ไรส์เพื่อฆ่าเชื้อ และบรรจุถุงเพื่อสะดวกแก่การดื่มโดยมิได้ดัดแปลง ปรุงแต่ง
สถาบันฯ ขายนมดังกล่าวแก่โรงเรียน ก. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนดื่มตามนโยบาย
ของกระทรวงฯ เมื่อรับชำระเงินเจ้าหน้าที่การเงินจะออกใบเสร็จรับเงินในราชการ เช่นเดียวกับการ
รับชำระ “ค่าบำรุงการศึกษา” บันทึกบัญชีเป็นรายได้งานฟาร์ม ประเภทเงินนอกงบประมาณ สถาบันฯ
จึงหารือว่า กรณีดังกล่าวผู้ซื้อมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากการจ่ายเงินค่านมสดที่ต้องจ่ายให้แก่
สถาบันฯ ตามมาตรา 50(4) หรือมาตรา 69 ทวิ หรือไม่
แนววินิจฉัย: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล
พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน
2515 (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2532 ไม่เข้าลักษณะเป็น “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล”ตามมาตรา 39
แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ ผู้จ่ายเงินได้ให้แก่สถาบันฯ จึงไม่ต้องหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(4) หรือมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 64/30023

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020