เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอยกเว้นการจัดเก็บอากรแสตมป์ใบรับในการจดทะเบียนสิทธิ
         และนิติกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05104วันที่ : 29 เมษายน 2541
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเครดิตภาษีซื้อของกิจการขนส่งทั้งในราชอาณาจักรและ
         ขนส่งระหว่างประเทศ โดยเรือเดินทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05178วันที่ : 30 เมษายน 2541
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จากการแบ่งสินสมรส
เลขที่หนังสือ : กค 0811/05223วันที่ : 30 เมษายน 2541
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกหมายเรียก
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/791วันที่ : 22 เมษายน 2541
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีประกันชีวิตหมู่
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/795วันที่ : 22 เมษายน 2541
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมรดกตามคำพิพากษา
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/816วันที่ : 27 เมษายน 2541
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/820วันที่ : 27 เมษายน 2541
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้จากการทำเอกสารการวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/832วันที่ : 28 เมษายน 2541
19.
เรื่อง : อากรแสตมป์ ขอขยายเวลาขอคืนอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/838วันที่ : 28 เมษายน 2541
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้สหกรณ์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/848วันที่ : 28 เมษายน 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020