เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ ตามคำสั่งศาล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2055 วันที่ : 1 มีนาคม 2547
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี
         และกรณีการขอผ่อนผันการใช้รายงานการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
         ระหว่างธนาคารผ่านระบบ B/C 3 วัน เป็นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2057 วันที่ : 1 มีนาคม 2547
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินค่าตอบแทนจากการ เป็นที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ
         นักวิชาการ และเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงาน
         ให้สมาชิกวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2664 วันที่ : 17 มีนาคม 2547
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินสะสมให้พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2665 วันที่ : 17 มีนาคม 2547
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2666 วันที่ : 17 มีนาคม 2547
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินโบนัส
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2897 วันที่ : 22 มีนาคม 2547
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือ
         รับโอนจากสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2901 วันที่ : 22 มีนาคม 2547
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงาน
         ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2901 วันที่ : 22 มีนาคม 2547
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้เงินชดเชยภาษีอากร จากการส่งออกสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2936 วันที่ : 22 มีนาคม 2547
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอุบัติเหตุ ข.
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2951 วันที่ : 23 มีนาคม 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020