เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบริษัทแม่ในต่างประเทศ เสนอหุ้นให้พนักงาน
         ในประเทศโดยไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7560 วันที่ : 11 สิงหาคม 2547
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าจ้างทำของ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7835 วันที่ : 20 สิงหาคม 2547
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากการขายบัตรเข้าชมการแสดงพร้อมอาหาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8042 วันที่ : 26 สิงหาคม 2547
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าเช่าเวลาออกอากาศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7453 วันที่ : 6 สิงหาคม 2547
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าอาคาร และการให้บริการ
         ส่วนกลางของอาคารโดยไม่มีค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7413 วันที่ : 4 สิงหาคม 2547
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีผู้ขายกรรมสิทธิ์
         ห้องชุดผลักภาระภาษีให้ผู้ซื้อเป็นผู้ชำระ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7552 วันที่ : 11 สิงหาคม 2547
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการเช่าเครื่องบิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7626 วันที่ : 16 สิงหาคม 2547
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7712 วันที่ : 17 สิงหาคม 2547
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างให้กับบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7714 วันที่ : 17 สิงหาคม 2547
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายเนื่องจากการทุจริตของกรรมการผู้บริหาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7718 วันที่ : 17 สิงหาคม 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020