เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.07)/พ./868 วันที่ : 13 ตุลาคม 2547
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าโมโนโซเดียม ฟอสเฟต
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.05)/861 วันที่ : 8 ตุลาคม 2547
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผลตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้า ประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/20324 วันที่ : 26 ตุลาคม 2547
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายดอกเบี้ย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9374 วันที่ : 15 ตุลาคม 2547
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 5 ของ
         ยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9552 วันที่ : 22 ตุลาคม 2547
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9105 วันที่ : 4 ตุลาคม 2547
7.
เรื่อง : การชำระภาษีเงินได้ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีเงินได้จากโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/848 วันที่ : 6 ตุลาคม 2547
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายรับจากการประกอบกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0703/พ./9421 วันที่ : 18 ตุลาคม 2547
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจากการลดอัตราอากร และการยกเว้นอากรศุลกากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9375 วันที่ : 15 ตุลาคม 2547
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเปลี่ยนแปลงรายการ ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9420 วันที่ : 18 ตุลาคม 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020