เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีรายได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3407 วันที่ : 2 เมษายน 2547
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีผลิตสินค้าเพื่อขาย
         และผลิตสินค้าตามคำสั่งลูกค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3854 วันที่ : 21 เมษายน 2547
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลต่างที่ได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3866 วันที่ : 22 เมษายน 2547
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล
         โอเปร่า "เจสซี นอร์แมน" เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3906 วันที่ : 22 เมษายน 2547
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีธุรกรรมการค้าหลักทรัพย์และการขายชอร์ต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4022 วันที่ : 26 เมษายน 2547
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4023 วันที่ : 26 เมษายน 2547
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4227 วันที่ : 30 เมษายน 2547
8.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4233 วันที่ : 30 เมษายน 2547
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีใช้สิทธิตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.02)/297 วันที่ : 7 เมษายน 2547
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการปฏิบัติตามแนวทาง
         ปฏิบัติสำหรับกิจการขายเครื่องยนต์เก่าที่นำเข้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/262 วันที่ : 2 เมษายน 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020