เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม
         การลงทุน สำหรับกำไรสุทธิ ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/627 วันที่ : 12 กรกฎาคม 2547
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ที่ได้
         รับจากการถูกเลิกจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6342 วันที่ : 6 กรกฎาคม 2547
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนที่ดินคืนตามคำพิพากษาศาล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6468 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2547
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6482 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2547
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอคืนภาษีเนื่องจากชำระภาษีซ้ำ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6484 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2547
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติแบบหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6503 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2547
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
         ใบอนุญาตโรงเรียน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6592วันที่ : 13 กรกฎาคม 2547
8.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6614 วันที่ : 13 กรกฎาคม 2547
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอยกเว้นภาษีเงินได้ ของอาสาสมัครชาวต่างชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6631 วันที่ : 14 กรกฎาคม 2547
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการเป็นตัวแทนประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6632 วันที่ : 14 กรกฎาคม 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020