เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีขอชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8810 วันที่ : 23 กันยายน 2547
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับซื้อลดตราสารหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.03)/825 วันที่ : 28 กันยายน 2547
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มีข้อความระบุจำนวนเงิน
         ที่ผู้มีเงินได้จ่ายสะสมเข้า กบข.
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8229 วันที่ : 3 กันยายน 2547
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับ ลูกค้าเพื่อที่อยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/770 วันที่ : 1 กันยายน 2547
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีประกอบกิจการตัวแทนประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8346 วันที่ : 8 กันยายน 2547
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้ ของผู้เชี่ยวชาญจัดอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8914 วันที่ : 27 กันยายน 2547
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
         สำหรับเงินกินเปล่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8345 วันที่ : 8 กันยายน 2547
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหย่อนเงินบริจาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8428 วันที่ : 10 กันยายน 2547
9.
เรื่อง : ขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/พ./779 วันที่ : 6 กันยายน 2547
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/8946 วันที่ : 28 กันยายน 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020