เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่สมาชิกได้รับจากการสิ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ
         ของกองทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/496 วันที่ : 8 มิถุนายน 2547
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อน และยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5459 วันที่ : 10 มิถุนายน 2547
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาตลาด สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5479 วันที่ : 10 มิถุนายน 2547
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5598 วันที่ : 14 มิถุนายน 2547
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่พนักงานได้รับเนื่องจากไป
         ปฏิบัติงานในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5599 วันที่ : 14 มิถุนายน 2547
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีธุรกรรมการซื้อขาย Option ของธนาคารพาณิชย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5848 วันที่ : 18 มิถุนายน 2547
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับทำงานให้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5850 วันที่ : 18 มิถุนายน 2547
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีค่าใช้จ่ายของ
         ผู้ชำนาญการต่างด้าว
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5932 วันที่ : 22 มิถุนายน 2547
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 5.0
         ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5934 วันที่ : 22 มิถุนายน 2547
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษี สำหรับการจัดงานแสดง
         คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5972 วันที่ : 22 มิถุนายน 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020