เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ การเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.ก 002 วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2547
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/ก.003 วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2547
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1019 วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2547
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ และ
         การคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ ผู้ซื้อจากการส่งสินค้าไปต่างประเทศและตรวจพบสาร
         ANTIBIOTIC
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1020 วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2547
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีของสหกรณ์ฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1021 วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2547
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินหรือ ประโยชน์อย่างอื่นที่ได้
         เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1022 วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2547
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่าว่าจ้างทนายความ
         ให้บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1124 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2547
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดทำบัญชีสต็อกวัตถุดิบรวมกันของ 2 บัตรส่งเสริม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1249 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2547
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าตอบแทนการเป็นตัวแทนจำหน่าย
         ที่จ่ายให้บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1281 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2547
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1307 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020