เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/107วันที่ : 1 มกราคม 2547
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/422 วันที่ : 19 มกราคม 2547
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีฟื้นฟูกิจการตามพระราชกฤษฎีกาฯ
         (ฉบับที่ 340)พ.ศ. 2541
เลขที่หนังสือ : กค 0706/520 วันที่ : 21 มกราคม 2547
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล ราย
         บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ข้อหารือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.07)/พ./092 วันที่ : 29 มกราคม 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020