เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4328 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2547
2.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีใบมอบอำนาจ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4329 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2547
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศและขายสินค้าโดยไม่ผ่านประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4610 วันที่ : 12 พฤษภาคม 2547
4.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายบ้านทาวน์เฮาส์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4933 วันที่ : 20 พฤษภาคม 2547
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดรายการเพื่อส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.07)/451 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2547
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4323 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2547
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้เช่าคลังสินค้าของผู้ประกอบการค้ามันสำปะหลัง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4325 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2547
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้น
         ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4508 วันที่ : 10 พฤษภาคม 2547
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากการซื้อเรือขนส่งระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4528 วันที่ : 11 พฤษภาคม 2547
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ กรณีการให้บริการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./4609 วันที่ : 12 พฤษภาคม 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020