เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีความรับผิดในการเสียอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9820 วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2547
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10214 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2547
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับจ้างผลิตต้นยางชำถุง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10161 วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2547
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ POTASSIUM
         HUMATE
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10160 วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2547
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาระภาษีจากสัญญารับประกันวินาศภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9916 วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2547
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9913 วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2547
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับขนส่งสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9881 วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2547
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการนอกราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9818 วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2547
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการลากจูงเรือลำเลียง และการให้บริการขนถ่ายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9815 วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2547
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9765 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020