เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/6631
วันที่: 14 กรกฎาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอยกเว้นภาษีเงินได้ของอาสาสมัครชาวต่างชาติ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41, มาตรา 48(1), มาตรา 56
ข้อหารือ: มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการประสานงานขอความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนทางวิชาการจาก
TAIWAN ในการส่งอาสาสมัครชาวไต้หวันมาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สอนภาษาจีนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
และตำราในการสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฯ โดยจะทำเป็นข้อตกลงหรือ Agreement ความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง TAIWAN และมหาวิทยาลัยฯซึ่งตามข้อตกลงฯ ดังกล่าวทาง TAIWAN จะให้ทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศระหว่างไต้หวันและประเทศไทย ค่าใช้จ่ายเพื่อครองชีพประจำ
เดือนแก่อาสาสมัคร รวมทั้งค่าใช้จ่ายกรณีที่อาสาสมัครเจ็บป่วยเป็นต้น ส่วนทางมหาวิทยาลัยจะจัด
ที่พักอาศัยแก่อาสาสมัครระหว่างที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยรวมทั้งการเดินทางที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ของอาสาสมัครและจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครมหาวิทยาลัยฯ จึงหารือดังนี้
1. จะขอยกเว้นภาษีเงินได้แก่อาสาสมัครชาวไต้หวันได้หรือไม่ เนื่องจากอาสาสมัครฯ ต้อง
เสียสละมาปฏิบัติงานโดยได้รับค่าตอบแทนจำนวนไม่มากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพที่จำเป็นเท่านั้น
2. หากสามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้แก่อาสาสมัครฯ ได้ทางมหาวิทยาลัยฯ จะต้อง
ดำเนินการทำหนังสือหรือประสานงานติดต่อหน่วยงานใด
แนววินิจฉัย: 1. กรณีอาสาสมัครชาวไต้หวันจะได้เข้ามาสอนภาษาจีนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและตำรา
ในการสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยฯ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง TAIWAN กับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยจะได้รับค่าใช้จ่ายในการครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยนั้น อาสาสมัครฯ ดังกล่าว
มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร หาก
อาสาสมัครฯ ดังกล่าวมีเงินได้พึงประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร มี
หน้าที่ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ โดยต้องนำเงินได้พึงประเมินที่ได้รับทั้งหมดจาก
การทำงาน ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีการขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นการพิเศษเฉพาะรายนั้น ไม่มีกฎหมายใด
ให้อำนาจกรมสรรพากรกระทำเช่นนั้นได้
เลขตู้: 67/33027


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020