เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/6503
วันที่: 9 กรกฎาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ก)
ข้อหารือ: ธนาคาร ส. ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของธนาคารไว้ว่า ให้ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบ
ธุรกิจการเงินที่ไม่ผูกพันกับดอกเบี้ย ซึ่งปัจจุบันธนาคารได้ออกเงินฝากรักษาทรัพย์ เป็นบัญชีที่ธนาคาร
ตกลงกับลูกค้าว่า ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลให้กับลูกค้าหรือไม่ก็ได้ และเงินฝากเพื่อการลงทุนซึ่งเป็น
การร่วมลงทุนโดยธนาคารจะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับลูกค้าในกรณีที่มีผลกำไร ดังนั้น เพื่อความสะดวกใน
การดำเนินการของธนาคารในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และออกหนังสือรับรองให้กับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
จากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งลูกค้าของธนาคารจะ
ได้นำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ต่อไป จึงขออนุมัติ
ใช้แบบหนังสือรับรองตามที่ธนาคารส่งมาเพื่อออกให้กับลูกค้าได้
แนววินิจฉัย: ผลตอบแทนที่ธนาคารจ่ายให้กับลูกค้าซึ่งนำเงินมาฝากกับธนาคารฯ เข้าลักษณะเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ
ที่จ่าย ตามที่ธนาคารฯ ส่งมาให้พิจารณานั้น อนุมัติให้ธนาคารฯ ใช้แบบหนังสือรับรองดังกล่าวเพื่อออกให้
กับลูกค้าผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้ ตามข้อ 4 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 62)เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2539 แต่
ขอให้เปลี่ยนข้อความจาก “เงินปันผล หรือ เงินส่วนแบ่งของกำไร ตามมาตรา 40 (4)(ข)” เป็น “
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก)” “เงินปันผลเงินฝากจ่ายให้บุคคลธรรมดา” เป็น “เงินที่จ่าย
ให้บุคคลธรรมดา” และ “เงินปันผลเงินฝากจ่ายให้นิติบุคคล” เป็น “เงินที่จ่ายให้นิติบุคคล”
เลขตู้: 67/33023


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020