เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/6614
วันที่: 13 กรกฎาคม 2547
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของผู้มีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า นาย อ. และนางสาว พ. ได้ร่วมกันซื้อบ้านพร้อมที่ดินเมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2539 บุคคลทั้งสองได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านโดยมีชื่อในทะเบียนบ้าน เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2539 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 ตามลำดับ และได้จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2540 ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2540 ได้ขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าวไปในราคา 700,000 บาท
แนววินิจฉัย: นาย อ. และนางสาว พ. ได้ร่วมกันซื้อบ้านพร้อมที่ดินเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 บุคคล
ทั้งสองได้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านโดยมีชื่อในทะเบียนบ้าน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 และวันที่
31 กรกฎาคม 2539 ตามลำดับ และได้จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540 ต่อมาในวันที่ 11
สิงหาคม 2540 ได้ขายบ้านพร้อมที่ดิน แม้ระยะเวลาที่ซื้อมาและขายไปได้กระทำภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้
มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ แต่บุคคลทั้งสองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น การขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว ไม่เข้า
ลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 3(6)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/33025


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020