เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/6484
วันที่: 8 กรกฎาคม 2547
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขอคืนภาษีเนื่องจากชำระภาษีซ้ำ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/11
ข้อหารือ: ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ชำระภาษีซ้ำ ดังนี้
นาย บ. ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 04 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2536 ราคาทุนทรัพย์ 600,000
บาท ราคาประเมิน 624,000 บาท นาย บ. ยื่นแบบ ภ.ธ.40 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 แสดง
รายรับตามราคาทุนทรัพย์และไม่ได้ชำระรายได้ส่วนท้องถิ่น
เดือนกรกฎาคม 2536 ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 03 ราคาทุนทรัพย์ 720,000 บาท
ราคาประเมิน 729,000 บาท และขายที่ดินโฉนดเลขที่ 45 ราคาทุนทรัพย์ 600,000 บาท
ราคาประเมิน 627,000 บาท นาย บ. ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2536 แสดงรายรับ
ตามราคาทุนทรัพย์
เดือนกันยายน 2536 ขายที่ดินโฉนดเลขที่ 06 ราคาทุนทรัพย์ 600,000 บาท ราคาประเมิน
627,000 บาท และขายที่ดินโฉนดเลขที่ 37340 ราคาทุนทรัพย์ 720,000 บาท ราคาประเมิน
723,000 บาท นาย บ. ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2536 แสดงรายรับตามราคา ทุนทรัพย์
เจ้าหน้าที่เชิญนาย บ. ไปพบ กรณียื่นแบบ ภ.ธ.40 ชำระภาษีดังกล่าวข้างต้นไม่ครบถ้วนถูกต้อง
เนื่องจากรายรับตามราคาทุนทรัพย์ต่ำกว่าราคาประเมิน หลังจากนั้นนาย บ. ได้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 ชำระ
ภาษีเพิ่มเติม ดังนี้
วันที่ 15 มิถุนายน 2541 ยื่นแบบฯ เดือนกรกฎาคม 2536 ชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มและ
รายได้ส่วนท้องถิ่นโดยของดเบี้ยปรับ แสดงรายรับถูกต้องแต่ชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มเต็มจำนวนมิได้ชำระ
เพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ขาด
วันที่ 15 ธันวาคม 2541 ยื่นแบบฯ เดือนมิถุนายน 2536 ชำระภาษีพร้อมเงินเพิ่มและรายได้
ส่วนท้องถิ่นโดยของดเบี้ยปรับ แสดงรายรับตามราคาทุนทรัพย์ แต่ชำระภาษีและเงินเพิ่มเต็มจำนวน
เช่นกัน
กรณีขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/11 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า การขอคืน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กระทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนภาษีภายในสามปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่น
แบบแสดงรายการภาษี ...
เห็นได้ว่ากฎหมายใช้คำว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษี มิได้รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีด้วย จึงต้อง
ใช้บทบัญญัติตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นบททั่วไปเกี่ยวกับอายุความ ซึ่งบัญญัติว่า
เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นการขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งแล้วเป็น
จำนวนเงินเกินกว่าที่ควรจะต้องเสียหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปี
นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ... บทบัญญัติตามมาตรา 27 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นกรณีการขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งแล้วเกินกว่าที่
ควรต้องเสียหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย น่าจะมีเจตนา ใช้บังคับสำหรับระยะเวลาขอคืนภาษีตามแบบที่ต้องยื่น
ภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น คือการยื่นแบบตามปกติและการยื่นเพิ่มเติม
แนววินิจฉัย: นาย บ. ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) สำหรับเดือนภาษีมิถุนายน
และเดือนภาษีกรกฎาคม 2536 รวม 2 ครั้ง เป็นผลให้นาย บ. ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะไว้เกินไป นาย
บ. จึงมีสิทธิขอคืนภาษี โดยต้องยื่นคำร้องตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่น
แบบแสดงรายการภาษี ตามบทบัญญัติมาตรา 91/11 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/33022


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020