เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/627
วันที่: 12 กรกฎาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 35(1)
ข้อหารือ: ขอหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ ตามมาตรา 35(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนฯ
และอัตราปกติ หมายถึง อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ท้ายส่วน 3 หมวด 3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 30 ดังนั้น กรณีที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ บริษัทฯ จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 15 ซึ่งบริษัทฯ
เข้าใจว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทฯ จะนำมาใช้คำนวณสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2546 ถึง
2550 คืออัตราร้อยละ 50 ของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย คืออัตราร้อยละ 25 ซึ่งจะเท่ากับอัตราร้อยละ 12.50
แนววินิจฉัย: ตามมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ได้กำหนดสิทธิประโยชน์พิเศษ
เพิ่มเติมดังนี้
"การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยนับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง
หรือนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล"
ปัญหาที่ต้องพิจารณาคือ คำว่า "อัตราปกติ" หมายถึงอัตราใด พิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราปกติ
หมายถึงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทฯ ต้องเสียภาษีจริงในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์พิเศษตามมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนั้น ในกรณี
ของบริษัทฯ เมื่อได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ อัตราปกติจึง
เท่ากับร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ บริษัทฯ จึงมีสิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 12.50 ของ
กำไรสุทธิ
เลขตู้: 67/33047


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020