เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1019
วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2), มาตรา 77/2
ข้อหารือ: นาย ส. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและ
ภาษีอากรแก่บริษัทลูกค้า ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือมากกว่า ตามที่มีการตกลงกัน ลักษณะ
งานบริการคือ การตรวจสอบเอกสารประกอบรายการบัญชี การบันทึกบัญชี การปฏิบัติทางด้านภาษีอากร
ของบริษัทลูกค้า หากพบข้อผิดพลาดจะแจ้งให้บริษัทลูกค้าแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและกฎหมายภาษีอากร โดยบริษัทลูกค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนทุกเดือน นาย ส. ไม่อยู่ในฐานะพนักงานของบริษัทลูกค้าแต่อย่างใด
จึงหารือว่า เงินได้จากการให้บริการดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดตามประมวลรัษฎากร
บริษัทลูกค้าต้องหักภาษี ณ ทีจ่ายหรือไม่ ในอัตราใด และมีภาระภาษีประเภทอื่นอย่างใดหรือไม่
แนววินิจฉัย: เงินได้ที่ นาย ส. ได้รับจากการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร หากเป็นการ
ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากรและการบัญชีภาษีอากร โดยรับค่าบริการเดือนละครั้งเป็นจำนวนที่
แน่นอน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งบริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1)
แห่งประมวลรัษฎากร และเข้าลักษณะการให้บริการ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2
แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32796

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020