เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1307
วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ
ข้อหารือ: องค์การฯ ได้รับหนังสือจากธนาคาร เพื่อขอรับหลักฐานแสดงการไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ องค์การฯ จึงขอให้กรมสรรพากรออกเอกสารหรือ
หนังสือรับรองดังกล่าวข้างต้น เพื่อจะได้นำไปแจ้งให้ธนาคารฯ ดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป
แนววินิจฉัย: องค์การฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การฯ พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 ไม่เป็น
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อได้รับดอกเบี้ย ธนาคารผู้จ่ายจึงไม่มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2528 แต่อย่างใด
เลขตู้: 67/32812

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020