เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1281
วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าตอบแทนการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่จ่ายให้บริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2), มาตรา 83/6
ข้อหารือ: องค์การฯ หารือ เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าตอบแทนการขาย
ที่จ่ายให้บริษัทต่างประเทศ โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
องค์การฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง ได้แต่งตั้ง บริษัท N. ประเทศศรีลังกา เป็น
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าขององค์การฯ ในประเทศศรีลังกา โดยมีเงื่อนไขว่าองค์การฯ จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนการขายให้แก่บริษัท N. เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย และไม่มี
สำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย องค์การฯ จึงขอหารือว่า การจ่ายค่าตอบแทนการขายให้บริษัท N.
ประเทศศรีลังกา ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในประเทศไทย และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. เงินค่าตอบแทนการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ซึ่งองค์การฯ จ่ายให้แก่บริษัทซึ่งมิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร องค์การฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินค่าตอบแทนดังกล่าวตามมาตรา 70 แห่ง
ประมวลรัษฎากร แต่อย่างไรก็ตาม การที่องค์การฯ จ่ายเงินค่าตอบแทนนี้ให้แก่ บริษัท N. ซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งมีอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน เงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวถือเป็นกำไรจากการพาณิชย์หรือกำไรธุรกิจ (Business Profits) ตามข้อ 7 แห่งอนุสัญญา
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศศรีลังกา และเมื่อบริษัทต่างประเทศไม่มี
สถานประกอบการถาวร (Permanent Establishment) ในประเทศไทย ตามข้อ 5 แห่งอนุสัญญาฯ
บริษัทต่างประเทศดังกล่าว จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ทั้งนี้ ตามข้อ 7
วรรคหนึ่ง แห่งอนุสัญญาฯ และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 องค์การฯ
ผู้จ่ายเงิน จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีนำส่ง ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
2. บริษัท N. ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศมิได้มีการประกอบกิจการโดยผ่าน
สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย หรือเป็นการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ผู้รับจ้างที่ให้บริการใน
ต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทย ตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร การ
ที่องค์การฯ จ่ายเงินให้บริษัทฯ ดังกล่าว เกิดจากการให้บริการเพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าในประเทศ
ศรีลังกา เข้าลักษณะเป็นการให้บริการนอกราชอาณาจักร จึงไม่อยู่ในบังคับที่บริษัทฯ จะต้องเสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร องค์การฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32810


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020