เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1249
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดทำบัญชีสต็อกวัตถุดิบรวมกันของ 2 บัตรส่งเสริม
ข้อกฎหมาย: ส่งเสริมการลงทุน
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ในการประกอบกิจการบริษัทฯ ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการผลิตพลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก
จำนวน 2 บัตร ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1925/2538 ซึ่งได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
2538 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2538 และตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1695/2544 ซึ่งได้รับอนุมัติให้
การส่งเสริมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2543 ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 โดยบัตรส่งเสริมทั้ง 2
บัตร ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมมี
กำหนดเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
เนื่องจากทั้ง 2 บัตร มีขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหมือนกัน บริษัทฯ จึง
ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อขออนุมัติรวมบัญชีวัตถุดิบของทั้ง 2 บัตร เป็นบัญชี
เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็ได้พิจารณาให้บริษัทฯ รวมบัญชีวัตถุดิบของทั้ง 2 บัตร โดย
อนุมัติให้บริษัทฯ จัดทำบัญชีสต็อกสูงสุด สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จึงหารือว่า ในการคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ สามารถจัดทำบัญชีสต็อกวัตถุดิบดังกล่าวรวมเป็นบัญชีสต็อกเดียวกันได้
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตพลาสติก หรือเคลือบด้วยพลาสติก
จำนวน 2 บัตร ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหมือนกัน บริษัทฯ มีสิทธิจัดทำบัญชี
สต็อกวัตถุดิบดังกล่าวรวมเป็นบัญชีสต็อกเดียวกันได้
เลขตู้: 67/32808


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020