เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1124
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินค่าว่าจ้างทนายความให้บริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 70, มาตรา 77/2
ข้อหารือ: สมาคมฯ ได้เรียกเก็บเงินอุดหนุนจากสมาชิกเป็นค่าธรรมเนียมในการประทับตราเพื่อส่งออก
ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้เข้มข้น และค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับค่าว่าจ้างทนายความในการแก้ต่าง
กรณีผู้ประกอบการไทยถูกหน่วยงานศุลกากรออสเตรเลีย ออกประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดผลไม้กระป๋อง
และน้ำผลไม้เข้มข้นนำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งสมาคมฯได้ว่าจ้างทนายความของบริษัท B (ประเทศ
นิวซีแลนด์) ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แก้ต่างคดีให้ผู้ประกอบการไทย จึง
หารือว่า กรณีสมาคมฯ จ่ายเงินค่าว่าจ้างทนายความให้แก่บริษัท B (ประเทศนิวซีแลนด์) จะต้องหักภาษี
จากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย และต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจากการโอนเงินค่าว่าจ้างทนายความดังกล่าว
หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีสมาคมฯ จ่ายเงินค่าว่าจ้างทนายความไปต่างประเทศให้แก่บริษัท A (ประเทศ
นิวซีแลนด์) กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นกำไรจากธุรกิจ หากบริษัทฯ ไม่มีสถานประกอบการถาวรใน
ประเทศไทย บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย ตามข้อ 7 แห่งความตกลง
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ และมาตรา 3 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 สมาคมฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมิน
ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีบริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการรับว่าความในประเทศไทย การให้บริการดังกล่าวจึงไม่อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่เสีย
ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการดังกล่าวตามมาตรา 82/13 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อสมาคมฯ
จ่ายค่าบริการดังกล่าว จึงไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32802


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020