เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1021
วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีของสหกรณ์ฯ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 85/1(1)
ข้อหารือ: สหกรณ์ฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตและจำหน่ายสุราแช่พื้นเมือง แป้งทำสุราแช่
ต่อมาสหกรณ์ฯ ได้ออกระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายสุราแช่พื้นเมือง
"ข้อ 3. สมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกสามารถยื่นคำขอต่อคณะกรรมการดำเนินการ ขอตั้งสถานที่ผลิตและ
จำหน่ายสุราแช่พื้นเมืองได้ ข้อ 4. สมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกเป็นเจ้าของโรงเรือนรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการผลิตและจำหน่าย สหกรณ์ฯ จะเก็บค่าบริการในการขอต่อใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายเป็นรายปี ๆ
ละ 10,000 บาท ค่าบริการในการติดต่อขออากรแสตมป์ให้สมาชิกที่ผลิต สมาชิกจะต้องจ่ายค่า
อากรแสตมป์ตามราคาจริง ดวงละ 25 สตางค์" สหกรณ์ฯ หารือว่า
1. กลุ่มสมาชิกผู้ผลิตสุราแช่เพื่อจำหน่าย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่
2. กลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นคณะบุคคลมิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จะต้องเสียภาษีใน
รูปของคณะบุคคลหรือไม่
3. ในฐานะสหกรณ์ฯ เป็นผู้จัดตั้งโรงงานได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต โดยมีหน้าที่ออก
ระเบียบข้อบังคับให้แก่สมาชิกปฏิบัติ สหกรณ์ฯ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. และ 2. กลุ่มสมาชิกผู้ผลิตสุราแช่พื้นเมืองเพื่อจำหน่าย เข้าลักษณะเป็น
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหากรายรับดังกล่าวเกินกว่า
1,200,000 บาทต่อปี กลุ่มสมาชิกแต่ละกลุ่มจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
85/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีตาม 3. สหกรณ์ฯ ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้ผลิตและจำหน่ายสุราแช่
พื้นเมือง แต่ตามข้อเท็จจริงการผลิตและจำหน่ายสุราแช่ดำเนินการโดยกลุ่มสมาชิกโดยใช้ชื่อสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายและไม่มีรายได้จากการจำหน่ายสุราแช่แต่อย่างใด จึงไม่ถือเป็น
การ "ขาย" ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร สหกรณ์ฯ เพียงแต่เก็บค่าบริการขอต่อ
ใบอนุญาตและอากรแสตมป์ ถือเป็นการให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ เข้าลักษณะเป็น
"ผู้ประกอบการ" ตามมาตรา 77/1(5) แห่งประมวลรัษฎากร หากรายรับดังกล่าวเกินกว่า 1,200,000
บาทต่อปี สหกรณ์ฯ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากสหกรณ์ฯ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไม่เข้า
ลักษณะเป็น "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร สหกรณ์ฯ จึงไม่มี
หน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขตู้: 67/32798

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020