เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/422
วันที่: 19 มกราคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2), มาตรา 40(8)
ข้อหารือ: มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ประกอบการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ
ประกอบกิจการบริการทางวิชาการ โดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนสำคัญ มูลนิธิฯ ได้รับมอบหมายจาก
บุคคลภายนอกให้เป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ โดยได้รับเงินค่าตอบแทนในการ
ดำเนินงานจากผู้มอบหมายแต่ละโครงการแยกต่างหากจากกัน ในการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิ
สถาบันฯ เจ้าของโครงการจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 3 ของค่าบริการแต่ละงวด เมื่อมูลนิธิ
สถาบันฯ ได้รับเงินค่าตอบแทนจากผู้มอบหมายแล้ว มูลนิธิสถาบันฯ ได้นำเงินเหล่านั้นจ่ายค่าตอบแทนแก่
บุคลากรและนักวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2546 มีหัวหน้าทีมวิจัย
ด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยคนหนึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนจากมูลนิธิฯ ในการวิจัย
หลายโครงการได้รับเงินหลายครั้งเป็นค่าตอบแทนประมาณ 3,000,000 บาท มูลนิธิฯ จึงหารือว่า การ
จ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าทีมวิจัยด้านกฎหมายดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(2) หรือมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: กรณีมูลนิธิฯ จ่ายค่าตอบแทนในการเป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำจากมูลนิธิฯ เงินค่าตอบแทนดังกล่าว
เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร หากหัวหน้าทีมวิจัยด้าน
กฎหมายได้ทำร่วมกับบุคคลอื่นหรือมีลูกจ้างหรือสำนักงานและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารง
านจำนวนมาก
เงินที่ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/32773

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020