เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./9420
วันที่: 18 ตุลาคม 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
ข้อกฎหมาย: มาตรา 85/6
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการนำเข้าเครื่องอัดลมเพื่อ
จำหน่าย ต่อมาโรงงาน A ได้มีการเจรจาตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาเครื่องอัดลมและอุปกรณ์เพื่อใช้ใน
โรงงาน A โดยทางโรงงาน A จะจ่ายค่าบริการตามปริมาตรของลมที่ใช้จริงจากมิเตอร์ที่อัดลมโดยจ่าย
เป็นรายเดือน หากเครื่องอัดลมเสียหรือขัดข้อง บริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่ซ่อมแซม บริษัทฯ จึงหารือว่า
1. บริษัทฯ จะต้องแจ้งเพิ่มเติมรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วหรือไม่ และต้อง
ระบุว่าเป็นผู้ขายลมใช่หรือไม่
2. บริษัทฯ จะเริ่มประกอบกิจการได้หลังจากแจ้งเพิ่มเติมรายการที่ได้จดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วกี่วัน
3. หากสัญญาสิ้นสุดลง จะมีผลอย่างไรกับบริษัทฯ ในกรณีดังต่อไปนี้
3.1 สัญญาระบุว่าบริษัทฯ จะมอบเครื่องอัดลมให้โรงงาน A โดยไม่คิดมูลค่า
3.2 สัญญาระบุว่าบริษัทฯ จะขายเครื่องอัดลมให้โรงงาน A
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1 และ 2 บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยระบุ
ประเภทของกิจการว่านำเข้าเครื่องอัดลมเพื่อจำหน่าย หากต่อมาบริษัทฯ ได้ประกอบกิจการอื่นนอกเหนือ
จากการจำหน่ายเครื่องอัดลม ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใน
สาระสำคัญ บริษัทฯ ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09) ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วันนับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตามมาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1(1) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 131) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2545
2. กรณีตาม 3 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ไม่ว่าบริษัทฯ จะมอบเครื่องอัดลมให้โรงงาน A โดยไม่
คิดมูลค่า หรือบริษัทฯ จะขายเครื่องอัดลมให้โรงงาน A บริษัทฯ จะต้องนำมูลค่าตามราคาตลาดของ
เครื่องอัดลมในวันที่โอนหรือราคาขายเครื่องอัดลมแล้วแต่กรณีมาถือเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร โดยเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากโรงงาน A ใน
อัตราร้อยละ 7.0 และมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีและส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับโรงงาน A ทั้งนี้ ตาม
มาตรา 82/4 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/33170

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020