เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9552
วันที่: 22 ตุลาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 66 วรรคสอง, มาตรา 71(1)
ข้อหารือ: กรณีการขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ
ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
1. บริษัท ก. ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบกิจการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศไปตามประเทศต่าง ๆ ตามคำสั่งของลูกค้า มีสำนักงานใหญ่จดทะเบียนเลขที่
สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมีสำนักงานสาขาในประเทศไทย
2. บริษัทฯ มีรายได้ 2 ประเภท คือ
2.1 รายได้จากการให้บริการรับขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ในประเทศไทยตามข้อ 8 วรรคแรก แห่งอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐสิงคโปร์
2.2 รายได้จากดอกเบี้ยรับจากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีในประเทศไทยตามมาตรา 65 และมาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
3. กรณีรายได้ตามข้อ 2.2 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อ
คำนวณกำไรสุทธิได้ บริษัทฯ จึงได้ยื่นคำร้องขออนุมัติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอด
รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ มีรายได้ประเภทดอกเบี้ยรับจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินนอกเหนือจาก
รายได้จากการให้บริการรับขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัทฯ ต้องนำรายได้ดอกเบี้ยรับดังกล่าว มารวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิตามมาตรา 66 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิสำหรับรายได้ดังกล่าวได้ จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายได้จากดอกเบี้ยรับดังกล่าวในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหัก
รายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ในหรือหลังวันที่ 31 มีนาคม 2545 เป็นต้นไป
เลขตู้: 67/33182

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020