เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/11229
วันที่: 21 ธันวาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการขาย สินค้าระบบลำเลียงสายพานและระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อม
บริการติดตั้งโดยสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศมาผลิตแล้วขายพร้อมติดตั้งให้
แก่ลูกค้าตามขนาดมาตรฐานที่บริษัทฯ ขายอยู่แล้วหรือขนาดต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ จะตกลงกับลูกค้า บริษัทฯ
ขอทราบว่าในการจ่ายเงินค่าสินค้า ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในกรณีใดบ้าง
1. กรณีขายสินค้าระบบลำเลียงสายพานและระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมบริการติดตั้ง โดยมี
การออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าพร้อมบริการติดตั้งรวมเป็นยอดเดียวกัน
2. กรณีขายสินค้าระบบลำเลียงสายพานและระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมบริการติดตั้งโดยมีการ
ออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและบริการติดตั้ง แยกออกจากกันเป็น 2 ฉบับ คือ ค่าสินค้าหนึ่ง
ฉบับและค่าบริการติดตั้งหนึ่งฉบับ หรือออกใบกำกับภาษีเป็นฉบับเดียวกันแต่แยกเป็นสองรายการคือ
รายการค่าสินค้าหนึ่งรายการ และค่าบริการติดตั้งอีกหนึ่งรายการ
3. กรณีขายสินค้าและระบบลำเลียงสายพานและระบบควบคุมอัตโนมัติโดยมิได้ให้บริการติดตั้ง
หรือซ่อมแซมบำรุงรักษา
4. กรณีขายอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาโดยออกใบกำกับภาษี หรือ
ใบแจ้งหนี้ค่าอุปกรณ์และบริการติดตั้งฉบับเดียวกันแต่แยกราคาค่าอุปกรณ์และค่าบริการออกจากกัน
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม 1. การขายสินค้าระบบลำเลียงสายพานและระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมบริการ
ติดตั้งโดยออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าพร้อมบริการติดตั้งรวมเป็นยอดเดียวกันและกรณีตาม 3.
การขายสินค้าระบบลำเลียงสายพานและระบบควบคุมอัตโนมัติโดยมิได้ให้บริการติดตั้งหรือซ่อมแซม
บำรุงรักษา ถือเป็นการขายสินค้า ผู้จ่ายเงินได้ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3
เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2528
2. กรณีตาม 2. การขายสินค้าระบบลำเลียงสายพานและระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมบริการ
ติดตั้งโดยมีการออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งแยกออกจากกันเป็น 2 ฉบับ
คือ ค่าสินค้าหนึ่งฉบับและค่าบริการติดตั้งหนึ่งฉบับหรือออกใบกำกับภาษีฉบับเดียวแต่แยกรายการคือค่า
สินค้าหนึ่งรายการและค่าบริการติดตั้งอีกหนึ่งรายการ เฉพาะค่าบริการที่แยกออกจากราคาสินค้า เข้า
ลักษณะเป็นเงินได้จากการรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้
ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
3. กรณีบริษัทฯ ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยออกใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้ ค่าอุปกรณ์
และบริการติดตั้งฉบับเดียวกันแต่แยกราคาค่าอุปกรณ์และค่าบริการออกจากกัน เข้าลักษณะเป็นเงินได้จาก
การรับจ้างทำของ ผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากยอดรวมมูลค่าสินค้าและค่าซ่อมแซม
โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับข้อ 8 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 67/33232

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020