เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/11055
วันที่: 15 ธันวาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยหุ้นกู้บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ก)
ข้อหารือ: เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2547 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ถูก
ควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธปท.ขอหารือว่า ผู้มีหน้าที่หักภาษีจะต้อง
เปลี่ยนแปลงจากบรรษัทฯ เป็นธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือไม่
แนววินิจฉัย: การรวมและโอนกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กับบรรษัทฯ ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดให้บรรษัทฯ ดำเนินการโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพันทั้งหมดให้
แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ดังนั้น หากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้รับโอนกิจการ
ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่
ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว ตามข้อ 4 แห่ง
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 67/33227


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020