เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/10981
วันที่: 13 ธันวาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขที่ A
ในกิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยานรวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน หรือเครื่องใช้บนอากาศยาน โดยได้
รับสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมฯ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการเป็นเวลา 8 ปี เนื่องจากปัจจุบันรายได้จากการรับจ้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจาก
ส่วนราชการ จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
1. รายได้จากการผลิตหรือซ่อมอากาศยานรวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยานหรือเครื่องใช้บน
อากาศยานที่บริษัทฯ ได้รับจากส่วนราชการ บริษัทฯ อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตรา
ร้อยละ 1.0 หรือไม่
2. รายได้ตามข้อ 1 ที่บริษัทฯ ได้รับจากภาคเอกชน บริษัทฯ อยู่ในบังคับต้องถูกหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 หรือไม่
3. บริษัทฯ ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เป็นระยะเวลานานเท่าใด
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตามข้อ 1. และข้อ 2. บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการผลิตหรือซ่อม
อากาศยานรวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน หรือเครื่องใช้บนอากาศยาน มีกำหนดระยะเวลา 8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น บริษัทฯ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่ประการใด และไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของค่าจ้าง ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ
ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
2. กรณีตามข้อ 3. บริษัทฯ ไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตลอดระยะเวลาที่
บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ ที่บริษัทฯ ได้รับ โดยบริษัทฯ ต้องมอบ
สำเนาบัตรส่งเสริมฯ ให้ผู้จ่ายเงินได้เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวด้วย
เลขตู้: 67/33223

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020