เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9374
วันที่: 15 ตุลาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักรายจ่ายดอกเบี้ย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65 ตรี (13)
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร ปัจจุบันบริษัทฯ จัดตั้งโรงงาน
ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงงานผลิต
และจำหน่ายอิฐมวลเบาแห่งใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงงานอยู่คนละจังหวัด
และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้น (บริษัทย่อย)
เพื่อดำเนินการดังกล่าวเป็นอิสระแยกต่างหากจากบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 800 ล้านบาท และบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้ง
จำนวน ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดต่อขอสินเชื่อจำนวน 800 ล้านบาท จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีความเข้าใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ
สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้โดยไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: การที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อยตามข้อเท็จจริงดังกล่าว
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินนั้น เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหารายได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธินำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ได้ นับแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น โดยไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา
65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/33168


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020