เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/20324
วันที่: 26 ตุลาคม 2547
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผลตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้าประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(4)(ก)
ข้อหารือ: ธนาคาร A ว่า ชี้แจงเกี่ยวกับเงินฝากประเภทเงินฝากเพื่อการลงทุนว่า มีหลักเกณฑ์
การจัดสรรผลตอบแทนและวิธีการคำนวณผลตอบแทน โดยธนาคารฯ รับฝากเงินเพื่อการลงทุน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน โดยผู้ฝากเป็นผู้ลงเงินทุน ธนาคารฯ เป็นผู้บริหารเงินทุน มีการจัดสรรผล
ตอบแทนตามข้อตกลงเมื่อเริ่มฝาก ผู้ฝากรับความเสี่ยงกรณีเกิดการขาดทุนและธนาคารฯ จะจ่ายผล
ตอบแทนแก่ผู้ฝากต่อเมื่อมีกำไรตามสัดส่วนที่กำหนด
ดังนั้น ผลตอบแทนที่ธนาคารฯ จ่ายให้ผู้ฝากเงินเพื่อการลงทุน จึงมีลักษณะเป็นเงินปันผล
เนื่องจากจะจ่ายให้ผู้ฝากเงินต่อเมื่อมีกำไร และหากเกิดการขาดทุนจากการที่ธนาคารฯนำเงินฝากไป
ลงทุนผู้ฝากเงินจะต้องรับผิดชอบในผลขาดทุนนั้นด้วย ซึ่งแตกต่างจากผลตอบแทนประเภทดอกเบี้ย นั้น
แนววินิจฉัย: ผลตอบแทนที่ธนาคารฯ จ่ายให้ผู้ฝากเงินเพื่อการลงทุน ธนาคารฯ จะคำนวณจากรายได้ที่
เกิดจากการทำธุรกิจสินเชื่อและการลงทุนในทุกสิ้นเดือนโดยคำนวณเป็นอัตราร้อยละของค่าเฉลี่ยของ
เงินฝากตามประเภทของการลงทุน แม้ผลตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ฝากเงินต่อเมื่อมีกำไร แต่ไม่
เข้าลักษณะเป็นเงินปันผล เนื่องจากมิได้เกิดจากการถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ซึ่งเงินได้ดังกล่าวเป็นผล
ตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินเพื่อการลงทุน จึงเข้าลักษณะเป็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่ได้จาก
สิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิด ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/33185


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020