เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706(กม.05)/861
วันที่: 8 ตุลาคม 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าโมโนโซเดียม ฟอสเฟต
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ง)
ข้อหารือ: บริษัท ขายสินค้าโมโนโซเดียม ฟอสเฟต โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
(1) สินค้าโมโนโซเดียม ฟอสเฟต คือ สารประกอบที่ได้จากการผลิต โดยนำสารตั้งต้น คือ
กรดฟอสฟอริก มาทำปฏิกิริยากับด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซเดียมคาร์บอเนต จึงได้ผลิตภัณฑ์โมโน
โซเดียม ฟอสเฟตที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และใช้เป็น
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น นม ยาสีฟัน และอื่น ๆ เป็นต้น สินค้าดังกล่าวสามารถใช้เป็น
อาหารเสริมแร่ธาตุแก่สัตว์เลี้ยง โดยใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์และกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรองว่าสินค้าดังกล่าวเป็นอาหารสัตว์ได้
(2) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารเสริมสำหรับสัตว์เป็น
อาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 ข้อ 2 กำหนดว่า อาหารเสริมสำหรับสัตว์ หมายความว่า วัตถุที่
ผสมแล้ว วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแก่สัตว์โดยให้สัตว์กินโดยตรงและหรือ
ทำให้เจือจางก่อนใช้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ก. อาหารเสริมโปรตีน ข. อาหารเสริมแร่ธาตุฯ ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุที่เติมใน
อาหารสัตว์ที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์เพื่อขาย ตลอดจนอัตราส่วนหรือปริมาณที่ให้ใช้หรือห้าม
มิให้ใช้วัตถุนั้นเกินกำหนด พ.ศ.2539 ข้อ 3 กำหนดว่า แร่ธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus)เป็นส่วนผสม
ในอาหารสัตว์ เช่น อาหารสัตว์สำเร็จรูปสำหรับไก่และเป็ดหนึ่งกิโลกรัม ให้มีส่วนผสมแร่ธาตุดังกล่าว
ไม่เกิน 8,000 มิลลิกรัม ดังนั้น สินค้าโมโนโซเดียม ฟอสเฟต จึงเป็นเพียงอาหารเสริมแร่ธาตุ โดยใช้
เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ซึ่งไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์โดยตรง
แนววินิจฉัย: การขายหรือนำเข้าสินค้าโมโนโซเดียม ฟอสเฟต ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ง) และมาตรา 81(2)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 67/33166

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020