เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./10871
วันที่: 8 ธันวาคม 2547
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79
ข้อหารือ: กรณีบริษัทฯ ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมผงจากบริษัทแม่ คือ บริษัท ม. ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาจำหน่าย
ในประเทศไทย โดยได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายจากบริษัทแม่ หากเงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายดังกล่าวเป็นเงินที่บริษัทฯ ได้มาโดยไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องกระทำการตอบแทน
ใด ๆ เงินที่ได้รับมิใช่มูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการตามมาตรา 79 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ จากการตรวจสภาพกิจการและ
ตรวจปฏิบัติการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มพบว่า เงินสนับสนุนที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็น
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในแผนกส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ทั้งแผนกที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริง เช่น ค่า
โฆษณาสินค้า ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับโรงพยาบาล หรือนำสินค้าให้โรงพยาบาลใช้เป็นอาหารนมให้เด็ก
ดื่ม การวิจัยตลาด ค่าเงินเดือนและค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงพนักงาน เป็นต้น เมื่อ
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวไป บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินจากบริษัทแม่ทุกเดือน โดยแจ้ง
เป็นจำนวนเงินตราต่างประเทศ และบริษัทแม่จะส่งเงินโดยการโอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ บวกค่าบริการ
ร้อยละ 10 บวกภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 โดยทางบริษัทฯ ไม่มีภาระต้องชำระคืนในภายหลัง
แนววินิจฉัย: ความตกลงพื้นฐานสำหรับกิจกรรมสนับสนุนการตลาดระหว่างบริษัท ม. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่
ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในประเทศไทยโดยผ่าน
กิจกรรมด้านการตลาด โดยบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นจ่ายเงิน (ค่าธรรมเนียม)ให้แก่บริษัทฯ ในหลักการ
เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมด้านการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาดแก่บริษัทฯ เพื่อจัดกิจกรรมด้านการตลาดของบริษัทฯ เอง จึงไม่อาจถือได้ว่าบริษัทแม่ที่
ประเทศญี่ปุ่นว่าจ้างบริษัทฯ จัดกิจกรรมด้านการตลาดให้แก่บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น เงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นจ่ายให้แก่บริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขาย
ผลิตภัณฑ์และเป็นเงินชดเชยค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมด้านการตลาดของบริษัทฯ ตามข้อเท็จจริง มิใช่
รายรับที่บริษัทฯ ได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ จึงไม่เป็นมูลค่าของฐานภาษีสำหรับการขาย
สินค้าหรือการให้บริการตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขตู้: 67/33218

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020